Faclairean

Am Faclair Beag

ChromeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
’S e am Faclair Beag aon dhe na faclairean Gàidhlig/Beurla air a bheil fèill mhòr sna làithean-sa (cho mòr ’s gun do dh’iarr sgioba

Wordlink

ChromeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Chan eil Wordlink ’na fhaclair e fhèin ach tha e air leth feumail a dh’aindeoin sin. ’S e na nì an sgrìn agad a’

Faclair na Sgoile

AndroidMac
Chruthaich Stòrlann am faclair seo ’s tha e ag obair glè mhath. Gheibhear facal an latha ann, fiosrachadh gràmair agus eisimpleirean. Chan eil dad

An Stòr-dàta Briathrachais

ChromeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Tha an tionndadh air loidhne dhen Stòr-dàta Briathrachais stèidhichte air leabhar briathrachais theicnigeach a chaidh fhoillseachadh le Clò Ostaig ann an 1993. Bhathar an

Microsoft Language Portal

Tha faclair aig a’ Microsoft Language Portal far an urrainn dhut briathrachas a chaidh a chleachdadh san eadar-theangachadh Ghàidhlig de Windows agus Microsoft Office