Chan eil Gàidhlig aig mo chèile

Ma tha iomadh duine a’ cleachdadh an aon choimpiutair ’s mur eil Gàidhlig aig gach neach, tha mòran dhaoine dhen bheachd gu bheil seo ’na chnap-starra agus nach urrainn dhaibh prògraman Gàidhlig a chleachdadh ri linn sin, air eagal ’s gum bi an dàrna neach air chall ann. Chan eil sin fìor, gu fortanach.

Inuktitut

Tha diofar dòighean ann seo a leasachadh. Sa chiad dol a-mach, b’ urrainn dha no dhi seo no sin fheuchainn. Ach tha fhios againn gum bi daoine trang agus nach bi a h-uile duine airson a h-ionnsachadh, chan eil sin “cearr”.

’S e am fuasgladh eile cunntas a chruthachadh do gach cleachdaiche. Nuair a cheannaichear coimpiutair ùr, bidh aon chunntas cleachdaiche (rianaire mar is trice) air a shuidheachadh agus mur eil ann ach an aon chunntas, cha leig thu leas mar is trice ach an coimpiutair a dhùsgadh agus nì e an corr leis fhèin. Ach gabhaidh ceum beag nach doir ach leth-mhionaid eile a chur an lùib dùsgadh a’ choimpiutair ma chuireas tu ris cunntas a bharrachd. Ma nì thu sin, faighnichidh an coimpiutair dè an cunntas a bu mhath leat cleachdadh agus chì na daoine aig a bheil diofar cunntasan diofar rudan. Mar eisimpleir, ma tha feum aig aonan dhiubh air Photoshop ach chan eil aig an neach eile, ’s urrainn dhut Photoshop a chur air dòigh dha aonan dhiubh a-mhàin. No, ma tha Gàidhlig aig an dàrna neach agus Fraingis aig an neach eile, ’s urrainn dhut Firefox no Windows Gàidhlig a chur air dòigh dha aonan agus Fraingis dhan neach eile. Seo cothrom a chur às dhan dealbh ghrànnda ud a bu toigh le do chuid cloinne mar chùlaibh ach as beag ort fhèin!

Cha leig thu leas dad a cheannach ’s chan eil e doirbh. Turas a bhios barrachd air an aon chunntas ann, faighnichidh an coimpiutair dhìot, às a dhèidh sin, a bheil thu airson rudeigin a stàladh airson gach cunntas no dìreach dhut fhèin nuair a stàlaicheas tu rud.

Bidh seo beagan eadar-dhealaichte aig gach siostam-obrachaidh ach gu fortanach, tha Microsoft agus Apple air stiùireadh video a chruthachadh air a shon-sa. Seo dhut iad:

Pin It on Pinterest